เมนู

โครงการในตำบลทั้งหมด


# ชื่อโครงการ/กิจกรรมในการดำเนินการ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 USI-มทร.ธัญบุรี USI-11ปากน้ำ บางคล้า ฉะเชิงเทรา
2 โครงการการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์OTOP และการสร้างโมเดลธุรกิจ และการพัฒนาการท่องเที่ยว นวัตวิถี ในชุมชน ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ปากน้ำ บางคล้า ฉะเชิงเทรา
3 โครงการพัฒนาและยกระดับส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ในตำบลคลองนครเนื่องเขต คลองนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
4 USI-มทร.ธัญบุรี USI-12วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
5 โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และการท่องเที่ยว นวัตวิถี ต.วังเย็น อ.แปลงยาวจ.ฉะเชิงเทรา วังเย็น แปลงยาว ฉะเชิงเทรา
6 USI-มทร.ธัญบุรี USI-9ป่าขะ บ้านนา นครนายก
7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่ จังหวัดนครนายก ป่าขะ บ้านนา นครนายก
8 โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะการเกษตรและขยะชุมชนเพื่อการบริหารจัดการขยะที่ดีสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในพื้นที่ ต.อาษา อ.บ้านนา จ.นครนายก อาษา บ้านนา นครนายก
9 โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน/OTOP ด้ายการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี ภูมิปัญญา และความคิดเชิงสร้างสรรค์ (การสร้าง Story การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์) เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การแข่งขันทางการค้าและการท่องเที่ยวชุมชน เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก
10 ส่งเสริมอาชีพและยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรอาหารตามวิถีชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) ที่ยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วม หนองแสง ปากพลี นครนายก
11 การขับเคลื่อนชุมชนแบบยั่งยืนภายใต้การพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา ตำบลบางลูกเสือ จังหวัดนครนายก บางลูกเสือ องครักษ์ นครนายก
12 USI-มทร.ธัญบุรี USI-8บางลูกเสือ องค์รักษ์ นครนายก
13 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมภายใต้ทรัพยากรในท้องถิ่น ท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายก
14 โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เกษตรของชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยตนเอง ตำบลพรหมมณี พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก
15 การเพิ่มมูลค่าและยกระดับผลิตภัณฑ์การเกษตรตามวิถีชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) ที่ยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วม ต.ศรีนาวา จ.นครนายก ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก
16 โครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) ที่ยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วม ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก
17 โครงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมผักอินทรีย์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมขน ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก
18 USI-มทร.ธัญบุรี USI-2คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
19 USI-มทร.ธัญบุรี USI-3คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี
20 USI-มทร.ธัญบุรี USI-4คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี
21 USI-มทร.ธัญบุรี USI-5คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี
22 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการทางสังคมอย่างยั่งยืน คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี
23 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการทางสังคมอย่างยั่งยืน คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
24 โครงการนวัตกรรมเกษตรชีวภาพพัฒนากระบวนการปลูกข้าวปลอดภัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและการแปรรูปจากข้าวสู่มาตรฐานสินค้า OTOP ของกลุ่มเกษตรกร เพื่อการสร้างงาน ลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ ในพื้นที่ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี
25 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนและสุขภาวะแบบบูรณาการ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี
26 โครงการการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลไม้และวัตถุดิบเหลือทิ้งเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในชุมชนตำบลคลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี
27 โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขยะการเกษตรและขยะชุมชนเพื่อการบริหารจัดการขยะที่ดีสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในพื้นที่ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี
28 การพัฒนาเทคโนโลยีฟองอากาศขนาดนาโนสำหรับผักเพื่อสุขภาพ และต้นแบบเครื่องลดความชื้นเมล็ดข้าวเปลือกสำหรับชุมชน ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี
29 โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลตามแนวคิดวิถีใหม่ของตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี
30 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และบริการสุขภาพ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและลดค่าใช้จ่ายของชุมชน ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี
31 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะตามมาตรฐานอาชีพเพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้ชุมชน ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี
32 โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลตามแนวคิดวิถีใหม่ของตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี
33 โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลตามแนวคิดวิถีใหม่ของตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ลำผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี
34 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมภายใต้ทรัพยากรในท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
35 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมภายใต้ทรัพยากรในท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
36 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมภายใต้ทรัพยากรในท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
37 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมภายใต้ทรัพยากรในท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี
38 โครงการการวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและการยกระดับเพื่อเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน บึงคอไห ลำลูกกา ปทุมธานี
39 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมภายใต้ทรัพยากรในท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี พืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี
40 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับตำบลลาดสวาย ลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี
41 โครงการพัฒนาอาชีพชุมชนผู้มีรายได้น้อยจากวัสดุท้องถิ่น และวัสดุเหลือใช้โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี
42 โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เกษตรของชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ ลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี
43 โครงการส่งเสริมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับเอกลักษณ์ ร่วมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปสำหรับบำรุงสมองป้องกันภาวะสมองเสื่อมในชุมชน เพื่อเป็นการเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชน บางเตย สามโคก ปทุมธานี
44 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับตำบลบางโพธิ์เหนือ บางโพธิ์เหนือ สามโคก ปทุมธานี
45 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับตำบลบ้านงิ้ว บ้านงิ้ว สามโคก ปทุมธานี
46 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับตำบลบ้านปทุม บ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี
47 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น และการพัฒนาอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีภาวะไตเสื่อมในชุมชน ตำบลสามโคกเพื่อการยกระดับเศรษฐกิจ สังคมเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม สามโคก สามโคก ปทุมธานี
48 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับตำบลนพรัตน์ นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี
49 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบและการยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี
50 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติของชุมชนบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี บึงบา หนองเสือ ปทุมธานี
51 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี
52 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับตำบลบางกะดี บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
53 โครงการสำรวจศักยภาพและส่งเสริมการตลาดเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
54 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับตำบลบางปรอก บางปรอก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
55 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับตำบลบางพูด บางพูด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
56 โครงการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
57 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับตำบลบางหลวง บางหลวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
58 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับตำบลบ้านกระแชง บ้านกระแชง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
59 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
60 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับตำบลบ้านฉาง บ้านฉาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
61 โครงการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
62 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่ ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี บ่อทอง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
63 โครงการนวัตกรรมการเรียนรู้บนฐานชุมชนในตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สู่การสร้างผู้ประกอบการทางสังคมอย่างยั่งยืนตามรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
64 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหน่อไม้เพื่อยกระดับสินค้าให้ได้มาตรฐานใน ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ทุ่งโพธิ์ นาดี ปราจีนบุรี
65 การเพิ่มคุณค่าและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี นาดี นาดี ปราจีนบุรี
66 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล คหกรรมศาสตร์ร่วมสมัยบูรณาการ สืบสานต่อยอดทรัพยากรท้องถิ่น บางพลวง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
67 การยกระดับสินค้าและคุณภาพชีวิตของชุมชนตำบลดงบังเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดงบัง ประจันตคาม ปราจีนบุรี
68 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับกระบวนการผลิตสุ่มไก่พรีเมี่ยม ของดี-ของฝากประจันตคาม บ้านหอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี
69 การยกระดับสินค้าและคุณภาพชีวิตของชุมชนตำบลดงบังเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี
70 การบริหารจัดการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาต่อยอดเพื่อยกระดับสินค้า OTOP ของ ต. เกาะลอย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี
71 การพัฒนารูปแบบการจัดการและการออกแบบผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โพธิ์งาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี
72 USI-มทร.ธัญบุรี USI-10บ่อทอง วังตะเคียน ปราจีนบุรี
73 การสร้างอัตลักษณ์ พัฒนาการท่องเที่ยว และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
74 การพัฒนารูปแบบ แนวทางการจัดการของเสีย และเพิ่มมูลค่าสินค้า OTOP ด้วยนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการของเหลือทิ้ง บนฐานทรัพยากรไผ่ จังหวัดปราจีนบุรี รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
75 การสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ด้วยนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการของเหลือทิ้ง บนฐานทรัพยากรไผ่ จังหวัดปราจีนบุรี โนนห้อม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
76 USI-มทร.ธัญบุรี USI-6จำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
77 USI-มทร.ธัญบุรี USI-7ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
78 โครงการติดอาวุธทางปัญญาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม จำปา ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
79 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับตำบลท่าหลวง ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
80 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับตำบลท่าเจ้าสนุก ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
81 โครงการส่งเสริมความรู้ในการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองและการเย็บเต้านมเทียมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
82 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับตำบลบ้านร่อม บ้านร่อม ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
83 การพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนผ้ามัดย้อมด้วยนวัตกรรมผสานภูมิปัญญาการสร้างศิลปะลายผ้าจากยางกล้วย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปากท่า ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
84 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับตำบลวังแดง วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
85 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับตำบลศาลาลอย ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
86 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับตำบลหนองขนาก หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
87 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับตำบลโพธิ์เอน โพธิ์เอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
88 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับตำบลคลองสะแก คลองสะแก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
89 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับตำบลท่าช้าง ท่าช้าง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
90 โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรและการส่งเสริมเกษตรกรรมในชุมชนด้วยระบบการรดน้ำแปลงผักอัตโนมัติ นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา
91 USI-มทร.ธัญบุรี USI-1หนองบอน เมืองสระแก้ว สระแก้ว
92 โครงการผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาเพื่อความมั่นคงท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในจังหวัดสระแก้วสู่การสร้างผู้ประกอบการชุมชนตามรูปแบบวิถีชีวิตแบบใหม่ หนองบอน เมืองสระแก้ว สระแก้ว